Tjenester

En kjent fabel forteller om to sultne og rådløse menn som satt ved en elv da to rådgivere kom forbi. Den ene rådgiveren ga en av de sultne mennene et knippe fersk fisk, mens den andre rådgiveren ga den andre sultne mannen en fiskestang. Resultatet er kjent. Etter noen dager var han som fikk fiskeknippet igjen sulten og rådløs, mens mannen med fiskestangen klarte seg bedre enn noen gang.

Virkeligheten er ikke nødvendigvis alltid så enkel, men vi forsøker likevel alltid å levere rådgivningstjenester som setter kundene våre i stand til å løse egne utfordringer. Derfor legger vi stor vekt på dialog og læring i de prosessene vi leder eller bistår i. Det kan for eksempel bety at vi utarbeider og presenterer beslutningsunderlag med ulike strategiske muligheter, slik at kunden selv kan foreta de endelige veivalgene. Eller det kan bety at vi engasjerer oss så sterkt i de menneskene, lokalsamfunnene og problemstillingene vi jobber med, at kunnskapsoverføringen skjer når vi prater sammen om faglige problemstillinger underveis. Å virkelig forstå hverandre og å skape reell utvikling og innovasjon, krever betydelig innsats fra både kunde og rådgiver. Vi har gjennom mange års erfaring prøvd ut flere pedagogiske og faglige verktøy som hjelper oss å legge til rette for en god samhandling. Modellbeskrivelser, arbeidsseminarer, konferanser, scenarioanalyser, studieturer og ulike forankringsmetoder er noen av de mange virkemidlene vi benytter i rådgivningsprosessene våre. Det faglige står uansett alltid i sentrum.

Innovasjonsmetodikk, tjeneste- og opplevelsesdesign, reiselivsteori og systemer for stedsutvikling er sentrale kompetanseområder i Mimir, i tillegg til rådgivernes tidligere yrkesbakgrunn fra reiselivsnæringa.Vi tror på at en kombinasjon av kommersiell kompetanse, erfaringsbasert kompetanse og teoretisk kompetanse gir det beste grunnlaget for å få resultater. Det betyr at også den lokale kompetansen må brukes til fulle. Vi legger derfor stor vekt på samhandling og en ryddig ansvars- og rolledeling i de utviklingsprosessene vi leder. Større prosjekter med mange aktører organiseres normalt etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen). Denne metoden benyttes bla. av Innovasjon Norge og andre offentlige aktører og er et godt verktøy for gjennomføring av prosjekter.

Takket være vår samlede erfaring og mange gode samarbeidspartnere, kan MIMIR påta seg et bredt spekter av oppdrag. Til høyre på denne siden nevner vi de tjenestene som er mest etterspurt. Har du andre typer prosjekter, hører vi gjerne om det. Du vil få en åpenhjertig vurdering av hvordan vi best kan løse din problemstilling, det være seg innenfor vår egen kjernevirksomhet eller gjennom vårt solide nettverk.

Utskrift E-post